HOME入試情報学部 入試情報入試制度

学部から調べる

2024(令和6)年度入試

出願にあたっては必ず本学ホームページ掲載の「2024年度入学試験要項」をご確認ください。

文学部

学科試験
日本文学文化学科試験日 / 10月~12月
総合型選抜
ムサシノスカラシップ選抜
帰国生選抜Ⅰ期
試験日 / 1月~3月
全学部統一選抜
全学部統一選抜(共通テスト併用型)
一般選抜A日程
一般選抜A日程(共通テスト併用型)
一般選抜B日程
一般選抜B日程(共通テスト併用型)
一般選抜C日程
共通テスト利用前期選抜
共通テスト利用中期選抜
共通テスト利用後期選抜
社会人選抜

グローバル学部

学科試験
グローバルコミュニケーション学科試験日 / 10月~12月
総合型選抜
ムサシノスカラシップ選抜
帰国生選抜Ⅰ期、Ⅱ期
試験日 / 1月~3月
全学部統一選抜
全学部統一選抜(共通テスト併用型)
一般選抜A日程
一般選抜A日程(共通テスト併用型)
一般選抜B日程
一般選抜B日程(共通テスト併用型)
一般選抜C日程
共通テスト利用前期選抜
共通テスト利用中期選抜
共通テスト利用後期選抜
帰国生選抜Ⅲ期
社会人選抜
日本語コミュニケーション学科試験日 / 10月~12月
総合型選抜
ムサシノスカラシップ選抜
帰国生選抜Ⅰ期、Ⅱ期
試験日 / 1月~3月
全学部統一選抜
全学部統一選抜(共通テスト併用型)
一般選抜A日程
一般選抜A日程(共通テスト併用型)
一般選抜B日程
一般選抜B日程(共通テスト併用型)
一般選抜C日程
共通テスト利用前期選抜
共通テスト利用中期選抜
※共通テスト利用後期選抜はありません。

帰国生選抜Ⅲ期
社会人選抜
グローバルビジネス学科試験日 / 10月~12月
総合型選抜
ムサシノスカラシップ選抜
帰国生選抜Ⅰ期、Ⅱ期
試験日 / 1月~3月
全学部統一選抜
全学部統一選抜(共通テスト併用型)
一般選抜A日程
一般選抜A日程(共通テスト併用型)
一般選抜B日程
一般選抜B日程(共通テスト併用型)
一般選抜C日程
共通テスト利用前期選抜
共通テスト利用中期選抜
共通テスト利用後期選抜
帰国生選抜Ⅲ期
社会人選抜

法学部

学科試験
法律学科試験日 / 10月~12月
総合型選抜
ムサシノスカラシップ選抜
帰国生選抜Ⅰ期
試験日 / 1月~3月
全学部統一選抜
全学部統一選抜(共通テスト併用型)
一般選抜A日程
一般選抜A日程(共通テスト併用型)
一般選抜B日程
一般選抜B日程(共通テスト併用型)
一般選抜C日程
共通テスト利用前期選抜
共通テスト利用中期選抜
共通テスト利用後期選抜
社会人選抜
政治学科試験日 / 10月~12月
総合型選抜
ムサシノスカラシップ選抜
帰国生選抜Ⅰ期
試験日 / 1月~3月
全学部統一選抜
全学部統一選抜(共通テスト併用型)
一般選抜A日程
一般選抜A日程(共通テスト併用型)
一般選抜B日程
一般選抜B日程(共通テスト併用型)
一般選抜C日程
共通テスト利用前期選抜
共通テスト利用中期選抜
共通テスト利用後期選抜
社会人選抜

経済学部

学科試験
経済学科試験日 / 10月~12月
総合型選抜
ムサシノスカラシップ選抜
帰国生選抜Ⅰ期
試験日 / 1月~3月
全学部統一選抜
全学部統一選抜(共通テスト併用型)
一般選抜A日程
一般選抜A日程(共通テスト併用型)
一般選抜B日程
一般選抜B日程(共通テスト併用型)
一般選抜C日程
共通テスト利用前期選抜
共通テスト利用中期選抜
共通テスト利用後期選抜
社会人選抜

経営学部

学科試験
経営学科試験日 / 10月~12月
総合型選抜
ムサシノスカラシップ選抜
帰国生選抜Ⅰ期
 
試験日 / 1月~3月
全学部統一選抜
全学部統一選抜(共通テスト併用型)
一般選抜A日程
一般選抜A日程(共通テスト併用型)
一般選抜B日程
一般選抜B日程(共通テスト併用型)
一般選抜C日程
共通テスト利用前期選抜
共通テスト利用中期選抜
共通テスト利用後期選抜
社会人選抜
会計ガバナンス学科試験日 / 10月~12月
総合型選抜
ムサシノスカラシップ選抜
帰国生選抜Ⅰ期
試験日 / 1月~3月
全学部統一選抜
全学部統一選抜(共通テスト併用型)
一般選抜A日程
一般選抜A日程(共通テスト併用型)
一般選抜B日程
一般選抜B日程(共通テスト併用型)
一般選抜C日程
共通テスト利用前期選抜
共通テスト利用中期選抜
共通テスト利用後期選抜
社会人選抜

アントレプレナーシップ学部

学科試験
アントレプレナーシップ学科試験日 / 10月~12月
総合型選抜
ムサシノスカラシップ選抜
帰国生選抜Ⅰ期
試験日 / 1月~3月
全学部統一選抜
全学部統一選抜(共通テスト併用型)
一般選抜A日程
一般選抜A日程(共通テスト併用型)
一般選抜B日程
一般選抜B日程(共通テスト併用型)
一般選抜C日程
共通テスト利用前期選抜
共通テスト利用中期選抜
共通テスト利用後期選抜
社会人選抜

データサイエンス学部

学科試験
データサイエンス学科試験日 / 10月~12月
総合型選抜
ムサシノスカラシップ選抜
帰国生選抜Ⅰ期
試験日 / 1月~3月
全学部統一選抜
全学部統一選抜(共通テスト併用型)
一般選抜A日程
一般選抜A日程(共通テスト併用型)
一般選抜B日程
一般選抜B日程(共通テスト併用型)
一般選抜C日程
共通テスト利用前期選抜
共通テスト利用中期選抜
共通テスト利用後期選抜
社会人選抜

人間科学部

学科試験
人間科学科試験日 / 10月~12月
総合型選抜
ムサシノスカラシップ選抜
帰国生選抜Ⅰ期
試験日 / 1月~3月
全学部統一選抜
全学部統一選抜(共通テスト併用型)
一般選抜A日程
一般選抜A日程(共通テスト併用型)
一般選抜B日程
一般選抜B日程(共通テスト併用型)
一般選抜C日程
共通テスト利用前期選抜
共通テスト利用中期選抜
共通テスト利用後期選抜
社会人選抜
社会福祉学科試験日 / 10月~12月
総合型選抜
ムサシノスカラシップ選抜
帰国生選抜Ⅰ期
試験日 / 1月~3月
全学部統一選抜
全学部統一選抜(共通テスト併用型)
一般選抜A日程
一般選抜A日程(共通テスト併用型)
一般選抜B日程
一般選抜B日程(共通テスト併用型)
一般選抜C日程
共通テスト利用前期選抜
共通テスト利用中期選抜
共通テスト利用後期選抜
社会人選抜

ウェルビーイング学部

学科試験
ウェルビーイング学科試験日 / 10月~12月
総合型選抜Ⅰ期
ムサシノスカラシップ選抜
帰国生選抜Ⅰ期
試験日 / 1月~3月
総合型選抜Ⅱ期
全学部統一選抜
全学部統一選抜(共通テスト併用型)
一般選抜A日程
一般選抜A日程(共通テスト併用型)
一般選抜B日程
一般選抜B日程(共通テスト併用型)
一般選抜C日程
共通テスト利用前期選抜
共通テスト利用中期選抜
共通テスト利用後期選抜
社会人選抜

工学部

学科試験
サステナビリティ学科試験日 / 10月~12月
総合型選抜
ムサシノスカラシップ選抜
帰国生選抜Ⅰ期
試験日 / 1月~3月
全学部統一選抜
全学部統一選抜(共通テスト併用型)
一般選抜A日程
一般選抜A日程(共通テスト併用型)
一般選抜B日程
一般選抜B日程(共通テスト併用型)
一般選抜C日程
共通テスト利用前期選抜
共通テスト利用中期選抜
共通テスト利用後期選抜
社会人選抜
数理工学科試験日 / 10月~12月
総合型選抜
ムサシノスカラシップ選抜
帰国生選抜Ⅰ期
試験日 / 1月~3月
全学部統一選抜
全学部統一選抜(共通テスト併用型)
一般選抜A日程
一般選抜A日程(共通テスト併用型)
一般選抜C日程
共通テスト利用前期選抜
共通テスト利用中期選抜
共通テスト利用後期選抜
社会人選抜
建築デザイン学科試験日 / 10月~12月
総合型選抜
ムサシノスカラシップ選抜
帰国生選抜Ⅰ期
試験日 / 1月~3月
全学部統一選抜
全学部統一選抜(共通テスト併用型)
一般選抜A日程
一般選抜A日程(共通テスト併用型)
一般選抜C日程
共通テスト利用前期選抜
共通テスト利用中期選抜
共通テスト利用後期選抜
社会人選抜

教育学部

学科試験
教育学科試験日 / 10月~12月
総合型選抜
ムサシノスカラシップ選抜
帰国生選抜Ⅰ期
試験日 / 1月~3月
全学部統一選抜
全学部統一選抜(共通テスト併用型)
一般選抜A日程
一般選抜A日程(共通テスト併用型)
一般選抜B日程
一般選抜B日程(共通テスト併用型)
一般選抜C日程
共通テスト利用前期選抜
共通テスト利用中期選抜
共通テスト利用後期選抜
社会人選抜
幼児教育学科試験日 / 10月~12月
総合型選抜
ムサシノスカラシップ選抜
帰国生選抜Ⅰ期
試験日 / 1月~3月
全学部統一選抜
全学部統一選抜(共通テスト併用型)
一般選抜A日程
一般選抜A日程(共通テスト併用型)
一般選抜B日程
一般選抜B日程(共通テスト併用型)
一般選抜C日程
共通テスト利用前期選抜
共通テスト利用中期選抜
共通テスト利用後期選抜
社会人選抜

薬学部

学科試験
薬学科試験日 / 10月~12月
ムサシノスカラシップ選抜
社会人選抜
試験日 / 1月~3月
全学部統一選抜
全学部統一選抜(共通テスト併用型)
一般選抜A日程
一般選抜A日程(共通テスト併用型)
共通テスト利用前期選抜
共通テスト利用中期選抜

看護学部

学科試験
看護学科試験日 / 10月~12月
総合型選抜
ムサシノスカラシップ選抜
社会人選抜
試験日 / 1月~3月
全学部統一選抜
全学部統一選抜(共通テスト併用型)
一般選抜A日程
一般選抜A日程(共通テスト併用型)
一般選抜B日程
一般選抜B日程(共通テスト併用型)
一般選抜C日程
共通テスト利用前期選抜
共通テスト利用中期選抜
※共通テスト利用後期選抜はありません。

大学案内
入試情報
教育
学部
大学院(研究科)
研究科(一覧)
研究
研究所・研究室・センター
学生生活・就職

大学案内

入試情報

教育